Các khoá học hiện tại

Hình ảnh khóa học Hóa 10. Bài 10. Liên kết cộng hóa trị
Hóa học 10

- Trình bày được khái niệm liên kết cộng hóa trị.

- Viết được công thức Lewis

- Phân loại các loại liên kết

Hình ảnh khóa học Hóa 10. Bài 9. Liên kết ion
Hóa học 10

- Trình bày được sự hình thành liên kết ion.

- Nêu được cấu tạo tinh thể NaCl.

Hình ảnh khóa học Hóa 10. Bài 8. Quy tắc Octet
Hóa học 10

Trình bày và vận dụng quy tắc Octet trong quá trình hình thành liên kết hóa học.

Hình ảnh khóa học Hóa 10. Bài 6. Xu hướng biến đổi một số tính chất của nguyên tố, thành phần và một số tính chất của hợp chất trong một chu kì
Hóa học 10

- Giải thích được xu hướng biến đổi bán kính nguyên tử trong một chu kì, trong một nhóm A.

- Nhận xét và giải thích xu hướng biến đổi độ âm, tính kim loại, tính phi kim của các nguyên tố, tính acid, tính base các hợp chất của các nguyên tố.

Hình ảnh khóa học Hóa 10. Bài 5. Cấu tạo bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
Hóa học 10

- Nêu được lịch sử phát minh định luật tuần hoàn và bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.

- Mô tả được cấu tạo bảng tuần hoàn và nguyên tắc sắp xếp bảng tuần hoàn.

- Phân loại được các nguyên tố.

Hình ảnh khóa học Hóa 10. Bài 1. Nhập môn hóa học
Hóa học 10

- Nêu được đối tượng nghiên cứu của hóa học.

- Nêu được vai trò của hóa học với đời sống, sản xuất.

- Trình bày được phương pháp học tập và nghiên cứu hóa học.

Hình ảnh khóa học Hóa 10. Bài 4. Cấu trúc lớp vỏ electron của nguyên tử
Hóa học 10

- Nắm được các khái niệm về Orbital nguyên tử (AO). Trình bày được khái niệm lớp, phân lớp electron và mối quan hệ về số lượng phân lớp trong một lớp.

- Trình bày và so sánh được mô hình của Rutherford –Bohr với mô hình hiện đại.

- Viết được cấu hình electron nguyên tử theo lớp, phân lớp electron.

Hình ảnh khóa học Hóa 10. Bài 3. Nguyên tố hóa học
Hóa học 10

- Trình bày được khái niệm nguyên tố hóa học, số hiệu nguyên tử và kí hiệu nguyên tử.

- Phát biểu được khái niệm đồng vị, nguyên tử khối.

- Tính được nguyên tử khối trung bình.